Elérhetőségeink:

 

Tel.: 06-30/942-39-86 egésznap hívható.
Irodánk: 2230 Gyömrő Tulipán utca 32.
tel.: 06-20/422-12-05, vagy 06-29/330-072
hétfőtől – péntekig 08-ó.tól – 16-ó.-ig.
Irodánk minden féle nyomtatvánnyal és kellékekkel áll az Önök rendelkezésére.

Árlsita megtekintése

A tisztességes temetés alapvető jog.

 

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól. Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Településeken célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, koporsós temetés) az orvossal tudatni kell. Településeken a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat. Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés kérése. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki. Településeken a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

A temetésre kötelezett

 

Temetésre kötelezett az - vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről: aki a temetést szerződésben vállalta; akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa; az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelő szülő, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén 2 napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. Ez a mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, másrészt pedig azt, hogy ezzel a két nappal nem csökken a munkavállaló szabadságának mértéke.) Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidon belül - köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti. Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).

A temetés feltételei

 

A halott eltemetése csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről kiállított halott vizsgálati bizonyítvány alapján lehetséges. Abban az esetben, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyére is szükség van.

A temetés módjai

 

Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. A temetés történhet világi vagy egyházi szertartás szerint. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. Ha az elhunyt korábban nem határozta meg a temetés módját és helyét, akkor ezt az határozza meg, aki az eltemettetésről gondoskodik. Fontos tudni, hogy a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges abban az esetben, ha a temetésről több személy gondoskodik, és ők nem tudnak megállapodni a temetés módjáról.

Koporsós temetés

Koporsós temetés esetén a halottat - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a halott vizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halott vizsgálatot végző orvos a halott vizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 15 napon belül kell elvégezni .Ez utóbb időpontnál a temetés helye szerinti intézet engedélye szükséges . A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a halott vizsgálati bizonyítvány üzemeltető részére történő átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban történő elhelyezéséről. Abban az esetben, ha a temető üzemeltetője hiányosságot észlel az azonosság vagy az okmányok tekintetében, felfüggeszti az átvételt és értesíti a halott vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet. Földbe temetéshez - fertőző betegségben elhunytak temetése kivételével - fémből, üvegből, műanyagból készült koporsó nem használható. A koporsót temetés előtt le kell zárni .

A hamvasztásos temetés

A hamvasztásos temetést felvevő szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetőt az elhunyt hamvasztását elvégző üzem címéről. Az elhunytat az elhalálozás (kór- vagy hatósági boncolás) helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani, kivéve, ha az eltemettető az ország más hamvasztó üzemét jelöli meg a hamvasztásos temetés megrendelésekor. Az elhalálozás helye szerinti legközelebbi hamvasztó üzemben a szállítás és a hamvasztás együttes díja magasabb a távolabbi üzembe való szállítás és hamvasztás együttes díjánál. Az elhunyt hamvasztásra történő szállítása előtt, mindig meg kell győződni arról, hogy az elhunyton semmiféle nemes fém vagy annak vélt tárgy nincs.

Az urna elhelyezése

Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is (rá)temethető. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. Urnafülke építmények kialakításánál a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

Az urna kiadása

Az eltemettető - vagy az eltemettető egyetértésével más hozzátartozó - kívánságára az urnát ki kell adni az urna átvételének igazolásával, illetve –be fogadó nyilatkozat- kiállításával. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti kívánalmak biztosíthatók. Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettető (örököse) kívánságára - a halott vizsgálati bizonyítvánnyal vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett - az ingatlan helye szerinti köztemető tulajdonosa (üzemeltetője) az irányadó használati időig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve a hamvak bármely más temetőben is elhelyezhetők.

A hamvak szétszórása

A hamvak szétszórására lehetőség van a temető arra kijelölt helyén, avagy temetőn kívül is. A hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) elozetes hozzájárulása után lehet szétszórni. A hamvak légi és vízi úton is szórhatók az ide vonatkozó ügyintézéssel

Szükséges okiratok

 

--Személyi igazolvány (érvényes!),
--Lakcím kártya (ha van),
--Érvényes jogosítvány (ha van),
--Érvényes útlevél (ha van),
--Születési anyakönyvi kivonat,
--Családi állapotot igazoló okmány! ( Házassági anyakönyvi kivonat, vagy ha a házastárs már ne él akkor az Ő halotti anyakönyvi kivonata. Elváltnál válási végzés.)

 
 

Őszinte részvéttel:
Garamszegi Sándor az Alkony – Kegyelet Kft. ügyvezetője.